Przejdź do treści

RODO

Ochrona danych osobowych


 

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300), przy ul. Różańskiej 45 („ROLSTAL“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
- imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko;
- w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego;
- w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w ROLSTAL przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

- zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zakupionych produktów/towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
- realizacji obowiązków ROLSTAL przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych;
- ochrony praw ROLSTAL zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych; 
- weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych ROLSTAL płatności, uzasadnionego interesu ROLSTAL w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług ROLSTAL (marketing bezpośredni);
- przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.


ROLSTAL może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

- podmiotom, z którymi ROLSTAL ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane') w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków ROLSTAL przewidzianych prawem, ochrony praw ROLSTAL zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu ROLSTAL w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności ROLSTAL może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ROLSTAL umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ROLSTAL;
- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

ROLSTAL zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ROLSTAL i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i ROLSTAL.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).


Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ROLSTAL potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ROLSTAL dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku prośby o kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ROLSTAL może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ROLSTAL ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe;
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ROLSTAL wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów;
5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ROLSTAL oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi;
6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ROLSTAL może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Zarząd Spółki
ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.