Przejdź do treści

Informacje dla odbiorców

Ogólne warunki sprzedaży towarów.

§1
 Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej OWS określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży wyrobów hutniczych oferowanych przez Sprzedającego firmę ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. w magazynach w Ostrowi Mazowieckiej ul. Różańska 45 i w Wyszkowie ul. Przemysłowa 3 oraz stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego.
2. Kupującym w rozumieniu niniejszych OWS może być przedsiębiorca, osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedającego zamówienie dotyczące towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
3. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży wyrobów hutniczych zawieranych ze Sprzedającym i mają do nich zastosowanie, chyba że Strony postanowiły inaczej. Odstępstwa od zastosowania OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. OWS są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.rolstal.com. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych kontaktach handlowych z firmą Sprzedającego to przyjęcie OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.
 
§2
Przedmiot sprzedaży, zmówienie i zawarcie umowy
1. Przedmiotem sprzedaży są wyroby hutnicze, usługi związane ze sprzedażą wyrobów hutniczych oraz inne towary nie będące w zakresie działalności produkcyjnej Sprzedającego.
2. Informacje dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jeżeli nie jest to wyraźnie stwierdzone. Sprzedający posiada także materiały bez określonego gatunku. Kupujący upoważniony jest przed złożeniem zamówienia do sprawdzenia i weryfikacji materiałów w magazynach Sprzedającego.
3. Sprzedający przyjmuje zamówienia:
- osobiście w biurze handlowym, pocztą listem poleconym, e-mailem na adres;
  07-300 Ostrów Maz., ul. Różańska 45, stal@rolstal.pl;
  07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 3, filia@rolstal.pl;
- na numery telefonów zawarte na stronie internetowej www.rolstal.pl/kontakt.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego przyjęciu od Kupującego – w takiej sytuacji do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania od Kupującego zgody na modyfikację zamówienia.
5. Zamówienie musi określać:
- rodzaj materiału, ilość, jakość, atesty;
- dokładne wymiary, docelowy wymiar detalu jaki Kupujący chce uzyskać po obróbce – zwanym wymiarem „na gotowo”
- oczekiwany termin dostawy, warunki dostawy;
- warunki płatności;
- dokładne dane adresowe i nazwę firmy wraz z NIP lub nazwisko i imię oraz adres osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
6. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
7. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów lub dostaw o odmiennej treści niż OWS nie są akceptowane przez Sprzedającego.
8. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS Sprzedający dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucania bez podania przyczyny.
9. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru i jest upoważniony do sprawdzenia i weryfikacji towaru, który zamawia. Sprzedający powinien, jeśli jest to zawarte w umowie przedstawić „Świadectwo jakości” towaru wystawione przez producenta. Za usługę przekazania „Świadectwa jakości” Sprzedający pobiera opłatę, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Na towary bez określonego gatunku Sprzedający nie przekazuje Kupującemu dokumentów jakościowych.
10. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
11. Przy cięciu na wymiar zostaną zachowane tolerancje warsztatowe.
12. Jeżeli Kupujący wymaga większej dokładności cięcia aniżeli cięcie z tolerancjami Sprzedającego musi pisemnie potwierdzić akceptację takiego zamówienia.
13. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia skutecznie dostarczonego Sprzedającemu zgodnie punktem 3 niniejszego paragrafu.
14. Ceny w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany ceny są wiążące w okresie, w którym Kupujący mógł niezwłocznie oświadczyć, że ofertę przyjmuje.
15. Ceny za oferowane przez Sprzedającego towary nie zawiera podatku VAT, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
16. Wszelkie inne koszt, mogące wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunki inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
17. Udzielane przez Sprzedającego rabaty, upusty, bonifikaty, itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.
18. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie dokładności urządzeń ważących. W takim przypadku Kupujący ma obowiązek towar przyjąć i zapłacić według ilości i terminu wskazanego na fakturze.
19. Towar jest sprzedawany ilościowo według jednostek sprzedaży ( np. mb., m2, kg - według wagi rzeczywistej).
20. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.
21. Jeżeli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera żądanej ilości materiału, towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
22. Wszelkie przekazane przez Sprzedającego atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i własności techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedającego zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane przez nie kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedającego, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
23. Jeżeli Sprzedający zgodnie z umową ma obowiązek wydać dokumenty wymienione w pkt. 22, to przyjmuje się, że może to nastąpić w ciągu 7 dni od wydania towaru. Wydanie dokumentów, o których mowa może nastąpić również poprzez wysłanie go e-mailem w formie skanu.
24. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych nieukrytych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągi 14 dni od odbioru towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych.
25. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornej na korozję, nie można wykluczyć istnienia wad przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez normy lub prawo polskie.
 
§3
Dostawy, terminy i koszty dostawy
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie jego zamówienia. Początkiem terminu realizacji zamówienia jest data poinformowania Kupującego o przyjęciu oferty Sprzedającego lub jego milcząca akceptacja w przypadku zlecenia złożonego przez Kupującego pozostającego ze Sprzedającym w stałych stosunkach gospodarczych. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany przez Strony umowy sprzedaży.
2. Towary sprzedawane według wagi rzeczywistej będą ważone z następującą dokładnością:
      a. poniżej jednej tony z dokładnością do +/- 1 kg,
      b. od jednej tony do dziesięciu ton z dokładnością do +/- 5 kg,
      c. powyżej dziesięciu ton z dokładnością do +/- 20 kg,
Kupujący ma możliwość uczestniczenia w czynnościach ważenia zamówionego towaru. Jeżeli Kupujący nie złoży zastrzeżeń z tytułu dostawy przed jej realizacją uprawnienia do jakichkolwiek roszczeń z tytułu wagi towaru zostają wyłączone.
3. Opóźnienie Sprzedającego z dostawą do 7 dni nie jest traktowane jako naruszenie ustalonego terminu dostawy. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Stron, tj. nieterminowa dostawa dostawców Sprzedającego, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruch transportu ciężarowego, powszechne niedobory materiałowe i surowcowe itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.
4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po jej dostępności w magazynach Sprzedającego. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania w wysokości 20 zł netto za dobę za każdą jedną tonę magazynowanego materiału. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.
5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie podając numer dowodu osobistego lub inny dokument  potwierdzający tożsamość. Upoważnienie kupujący musi przekazać sprzedawcy najpóźniej w czasie odbioru towaru.
6. Przy zamówieniu towaru lub usługi  objętych procedurą odwrotnego obciążenia przez Firmę, która jest czynnym podatnikiem VAT, kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
7. Koszty dostawy dla Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedającego.
8. Odmowa odbioru zamówionego towaru, aktualizuje po stronie Sprzedającego uprawnienie do obciążenia Kupującego, począwszy od dnia następnego kosztami składowania towaru według stawki określonej w pkt. 4 powyżej lub odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu Klientowi.
9. Odstąpienie od odbioru przez Kupującego zamówionego towaru, po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego, może jedynie nastąpić po uzyskaniu zgody Sprzedającego w tym zakresie. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo za zgodą Sprzedającego, Kupujący może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z realizacją przedmiotowego zmówienia.
10. Ryzyko dostawy przechodzi na Kupującego w chwili przekazania jej osobie  upoważnionej do odbioru towaru przez Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
11. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towary realizowanej środkami transportu Sprzedającego ( lub jego dostawców) obowiązują następujące wzajemne zobowiązania:
a. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Kupującego ponad 1 godzinę, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami przestoju,
b. Kupujący zapewnia, że drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu realizującego dostawę. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane. 
12. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które powinny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedającego i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przeslania towaru.
13. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą Sprzedającemu ceny za dostarczone towary, Sprzedający może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień tego Kupującego do czasu dokonania przez niego zaległych płatności.
14. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie zapakowany i załadowany.
15. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedającego i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet, koszy, stelaży itp. Sprzedający może pobrać kaucję za zwrotne opakowania w wysokości ustalonej z Kupującym, koszty te nie wchodzą w cenę towarów.
 
§4
Warunki płatności
1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar przelewem bankowym zgodnie z kwotą i terminem płatności wskazanymi na fakturze lub dokonać wpłaty gotówką w kasie Sprzedającego do wysokości dopuszczalnego limitu w transakcjach gotówkowych.
2. Datą zapłaty w przypadku płatności przelewem bankowym jest data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
3. Sprzedający ma prawo skompensować należność za sprzedany towar z wierzytelnością Kupującego.
4. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności Sprzedający może zmienić dla kolejnych zamówień wszystkie dotychczasowe warunki płatności.
5. Za opóźnienie terminu płatności Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek w wysokości ustawowej.
6. W przypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek zaprzestania realizacji umowy, Sprzedający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 30 % wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia.
7. W przypadku wycofania zamówienia dotyczącego towarów sprowadzanych specjalnie na indywidualne zamówienie Kupującego, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczone będą w poczet w/w kary umownej.
8. Zamówiony przez Kupującego towar jest własnością Sprzedającego do momentu całkowitego uregulowania przez Kupującego należności wynikających z wystawionych Kupującemu faktur.
 
§5
Zgłaszanie reklamacji i odpowiedzialność za wady
1. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych następuje niezwłocznie po odbiorze towaru nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia odbioru towaru, przed poddaniem towaru obróbce. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej ( listem poleconym na adres Sprzedającego lub e-mailem na adres stal@rolstal.pl za potwierdzeniem odbioru). Jest to warunek zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za odstępstwa ilościowe.
2. Kupujący jest zobowiązany do udostępnienia do kontroli Sprzedającemu całą ilość reklamowanego towaru w formie nieprzetworzonej w jakikolwiek sposób i w obecności pracownika Sprzedającego dokonać ponownego zmierzenia lub zważenia towaru bez obciążania Sprzedającego jakimkolwiek kosztem.
3. Sprzedający rozpatrzy reklamację ilościową w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia.
4. W przypadku, gdy część lub całość zakupionego towaru podlega obróbce, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za tę ilość towaru przed poddaniem go procesowi obróbki. Fakt dokonania obróbki zamówionego towaru powodować może rozbieżności pomiędzy parametrami i ilością towaru wskazanymi w zamówieniu Kupującego, dokumencie WZ, fakturze VAT. Powyższe rozbieżności nie stanowią wad sprzedanego towaru i nie mogą być uznawane za sprzedaż towaru niezgodną z zamówieniem.
5. Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu dostarczonego towaru pod kątem wad widocznych, np. zarysowań, odkształceń, nierówności. Przedmiotowe wady powinny zostać zgłoszone magazynierowi wydającemu towar lub kierowcy wykonującemu transport i następnie zapisane w protokole odbioru towaru. Przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń zapisanych w protokole odbioru oznacza zrzeczenie się Kupującego z roszczeń związanych z widocznymi uszkodzeniami towaru, tym samym przyjmuje się, że uszkodzenia powstały wskutek działań Kupującego podjętych już po odbiorze towaru.
6. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych, innych niż wskazanych w pkt. 5 powyżej następuje w formie pisemnej ( listem poleconym na adres Sprzedającego lub e-mailem na adres stal@rolstal.pl za potwierdzeniem odbioru) nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru, w każdym razie przed poddaniem towaru obróbce. Jest to warunek zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za odstępstwa jakościowe.
7. W przypadku wystąpienia wad towaru ujawnionych dopiero w wyniku jego obróbki, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi obejmuje tylko wartość wadliwego towaru i to pod warunkiem uznania reklamacji przez dostawcę Sprzedającego. Przedmiotowe wady powinny być zgłoszone Sprzedającemu w formie pisemnej ( listem poleconym na adres Sprzedającego lub e-mailem na adres stal@rolstal.pl za potwierdzeniem odbioru), niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. Jest to warunek zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za odstępstwa jakościowe.
8. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
9. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
10. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający może według swego uznania albo wymienić towar na wolny od wad, albo usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji, albo zwrócić Kupującemu równowartość wadliwego towaru. W żadnym wypadku wystąpienia wad towaru, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przetworzenia towaru poniesione przez Kupującego. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienia Kupującego ograniczają się wyłącznie do towarów wadliwych. 
11. W każdym przypadku zwrot towaru przez Kupującego następuje po uprzednim zawiadomieniu o tym Sprzedającego oraz po otrzymaniu od Sprzedającego akceptacji. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest brak śladów wad innych niż zgłaszane oraz dokonane przetworzenia w procesach przetwórczych Kupującego, z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt. 7.
12. Roszczenia Stron dotyczące zwrotu kosztów transportu oraz dodatkowych ekspertyz i innych działań związanych z reklamowaniem towaru muszą być przedstawione pisemnie wraz z dowodami ich poniesienia.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania reklamacji, jeżeli stopień przetworzenia uniemożliwia jednoznaczną identyfikację towaru.
14. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego ogranicza się do wartości sprzedanego towaru wadliwego.
15. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu lub według indywidualnych ustaleń z Kupującym.
16. Zakwestionowanie ilościowe lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczony towar i szkody jeżeli  towar użyty został w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, za  szkody powstałe w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz za szkody powstałe w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta towaru.
§6
Rozstrzyganie sporów
1. Strony oświadczają, że będą dążyć do polubownego załatwienia wszystkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych OWS rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12.06.2003 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003, Nr 139 poz. 1323).
 
§7
Inne ustalenia
1. Nie dopuszcza się cesji praw na osoby trzecie  wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy lub złożonego zamówienia bez pisemnej zgody Sprzedającego.
2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów niniejszego OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienia skuteczne zastępujące postanowienia nieskuteczne.
3. Kupujący  akceptuje OWS i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych w celu wykonania zamówienia  jak i w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego.
4. Kupującemu przysługują wszystkie prawa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926  z późniejszymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
5. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją umów, a w szczególności ich warunków.
6. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zarząd Spółki
ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.