Przejdź do treści

Informacja dla dostawców

Antykorupcja

Firma ROLSTAL oczekuje od DOSTAWCÓW przestrzegania przepisów i standardów postępowania, dotyczących przeciwdziałania przekupstwom. Oczekiwania te dotyczą wszystkich podmiotów lub osób, które współpracują z ROLSTAL na podstawie zawartych umów lub porozumień świadczą lub zamierzają świadczyć dla ROLSTAL wszelkiego rodzaju usługi jako: dostawcy towarów i materiałów, dostawcy usług – kooperanci, pośrednicy, przedstawiciele.

ROLSTAL nie akceptuje jakichkolwiek działań noszących znamiona przekupstwa bądź mogących sprawiać wrażenie próby dokonania przekupstwa, a w szczególności:

  • oferowania lub przyjmowania prezentów w postaci wartości pieniężnych bądź ich ekwiwalentów;
  • bezpośredniego lub pośredniego wręczania korzyści, w tym prezentów lub propozycji udziału w imprezach okolicznościowych, bądź składania propozycji lub obietnicy wręczenia takiej korzyści w zamian za podjęcie działań sprzecznych z przepisami prawa powszechnego, regulacjami wewnętrznymi lub standardami etyki biznesowej, w tym również w zamian za zaniechanie, bądź nierzetelną realizację obowiązków służbowych;
  • bezpośredniego lub pośredniego wręczania jakichkolwiek korzyści, w tym prezentów lub propozycji udziału w imprezach okolicznościowych, jeżeli ma to na celu wywarcie wpływu na treść decyzji podejmowanych przez osoby pełniące funkcje decyzyjne, lub nakłonienie tych osób do podjęcia działań niezgodnych z prawem;
  • oferowania lub przyjmowania korzyści w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że odbiorca zamierza ukryć przed swoim pracodawcą fakt przyjęcia korzyści.

ROLSTAL oczekuje od wszystkich DOSTAWCÓW akceptacji i przestrzegania powyższych standardów. ROLSTAL nie nawiązuje ani nie utrzymuje relacji z DOSTAWCAMI, którzy nie akceptują powyższych standardów lub dopuszczają się w tym zakresie naruszeń.

W przypadku stwierdzenia, że po nawiązaniu relacji z ROLSTAL, DOSTAWCA dopuszcza się naruszeń w/w. standardów, ROLSTAL podejmie wszelkie dopuszczalne w świetle prawa działania, mające na celu niezwłoczne rozwiązanie relacji i zakończenie współpracy z DOSTAWCĄ.